Osobní údaje

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

Správce osobních údajů

Společnost Business Success, spol. s r.o . Türkova 2332/1, 149 00 Praha 4 , je od 23.11.2000 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80212, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

– distributor

– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

– popisné údaje (např. bankovní spojení)

– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

 

Kategorie subjektů údajů

– zákazník správce

– zaměstnanec správce

– dopravce

– dodavatel služby

– jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

– uchazeč o zaměstnání

 

Kategorie příjemců osobních údajů

– zpracovatel

– státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

– zákazníci (klienti) správce

– zaměstnanci a členové správce

– dodavatelé služeb

– jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

– uchazeči o zaměstnání

– smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa

– finanční ústavy

– příp. další příjemci – dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osob. údajů do zahraničí – státy EU)

 

Účel zpracování osobních údajů

– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

– jednání o smluvním vztahu

– plnění smlouvy

– ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

– archivnictví vedené na základě zákona

– výběrová řízení na volná pracovní místa

– plnění zákonných povinností ze strany správce

– ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

– zajišťování podpory prodeje zboží včetně marketingových způsobů

– ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana

– nabízení obchodu nebo služeb

– vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho       provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad 2 pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

 

 

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

-zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

-zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, pracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat,

– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

– pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života,

– jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce

– jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

 

Správce poučuje subjekt údajů o jeho právech uvedených v § 12 a § 21 ZOOU tím, že

subjektu údajů tímto zprostředkovává znění dotčených právních norem.

 

Práva subjektů údajů

  • V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

– účelu zpracování,

– kategorii dotčených osobních údajů,

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

– pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

  • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

– Požádat správce o vysvětlení (Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců.

– Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

– Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

– Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

– Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

– Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

– Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.22)

– Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

– Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.

 

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů správce zpracovává, si může subjekt údajů vyžádat na adrese sídla správce , event. se na Internetových stránkách Úřadu pro ochranu osob. údajů může seznámit s tím, jaké zpracování údajů správce registroval.

 

 


Business Success odpovídá za pečlivé nakládání s osobními údaji poskytnutými zákazníky nebo získanými z objednávek zákazníků nebo z jejich návštěv internetových stránek a dále za ochranu těchto osobních údajů. Právnickou osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů dle českého zákona o ochraně údajů je společnost Business Success.

Osobní údaje budou používány pro účely zpracování objednávek, pro marketingové účely, pro účely zkvalitňování služeb a podoby internetových stránek a především k tomu, aby společnost Business Success mohla plnit své závazky vůči zákazníkům. Tyto údaje budou používány například ke kontaktování zákazníků v případě prodlení nebo problémů s dodávkou služeb a zboží.

Business Success používá osobní údaje pouze v rámci své obchodní skupiny. Business Success nikdy neprodává, nevyměňuje ani neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám k jakýmkoli jiným účelům než k marketingu společnosti Business Success. Osobní údaje mohou být zasílány pečlivě vybraným třetím stranám pouze za účelem plnění závazků společnosti Business Success vůči zákazníkům. Business Success může například poskytnout adresy přepravním společnostem v souvislosti se zasíláním objednávek zákazníkům.

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu potřebnou k tomu, aby společnost Business Success mohla poskytnout své služby vyžadované příslušným zákazníkem, po dobu trvání vztahu mezi zákazníkem a společností nebo po dobu povolenou zákonem.

Zákazník má právo vědět, jaké osobní údaje o něm společnost Business Success uchovává. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo irelevantní, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu nebo vymazání.

Zákazník může kdykoli odvolat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. V takovém případě žádáme zákazníky, aby se obrátili na marketingové oddělení  společnosti Business Success na adrese marketing@success.cz.

© 2000 - 2018 Business Success, spol. s r.o.