1. Úvod
  2. /
  3. Marketing blog
  4. /
  5. E-mail marketing a obchodní...

Co je vlastně obchodní sdělení?
Kdy lze zasílat obchodní sdělení pouze se souhlasem adresáta?
Je možné zasílat obchodní sdělení i bez souhlasu adresáta?

Obchodním sdělením se rozumí všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku. Tato definice obchodního sdělení je účinná od 1.1.2012.

E-mail marketing_Business SuccessKdy je možné zasílat obchodní sdělení? 
V  zásadě je možné zasílat obchodní sdělení emailem pouze s  předchozím souhlasem jeho adresáta. Jedná se o  takzvaný princip opt-in, podle kterého je nutné, aby dotčená osoba udělila se zasíláním obchodních sdělení tzv. informovaný souhlas. Tím je pouze takový souhlas, z něhož je patrné:
– kdo jej poskytuje,
– komu a
– pro jaký účel je udělen.

Souhlas musí být udělen předem (před odesláním obchodního sdělení) a musí být prokazatelný.

A mohu si výše uvedený souhlas adresáta vyžádat emailem?

Na tuto otázku odpověděl Úřad pro ochranu osobních údajů jasným ne. Úřad totiž email požadující od adresáta vyslovení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení sám o sobě považuje za obchodní sdělení. Tudíž již pro zaslání takového emailu by musel být ze strany adresáta udělen souhlas.

Mohu zasílat obchodní sdělení bez předchozího souhlasu adresáta? 

Ano. Z obecného pravidla, podle kterého není možné zasílat obchodní sdělení bez předchozího souhlasu adresáta, totiž existuje jedna výjimka. Je možné, aby byla emailem zasílána obchodní sdělení bez souhlasu adresáta, avšak za současného splnění následujících podmínek:

1. Předchozí získání elektronického kontaktu adresáta
– elektronický kontakt adresáta, tj. emailová adresa, na kterou budou zasílána obchodní sdělení, musí zasilatel získat již před zahájením zasílání obchodních sdělení, a to v souvislosti s prodejem výrobků nebo služeb podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zákonem o ochraně osobních údajů;

2. Obchodní sdělení se musí týkat výlučně služeb a produktů zasilatele
– osoba, která získala výše uvedený elektronický kontakt adresáta, může tento kontakt využít k zasílání obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb;

3. Možnost odmítnout/ukončit zasílání obchodních sdělení
– adresát obchodního sdělení musí mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet zasilatele odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to v rámci každé
jednotlivé zprávy (takzvaný princip opt-out);

4. Adresát neodmítl takové využití již předem 
– zasílat obchodní sdělení za splnění výše uvedených podmínek je možné, pokud adresát obchodních sdělení již předem takové využití svého elektronického kontaktu (emailové adresy) nevyloučil.

Za současného splnění výše uvedených podmínek je tedy možné zasílat emailem obchodní sdělení i bez předchozího souhlasu.

Kdy je zcela zakázáno zasílat obchodní sdělení? 

– pokud elektronická pošta neobsahuje zřetelné a jasné označení, že se jedná o obchodní sdělení;
– skrývá nebo utajuje totožnost zasilatele, jehož jménem se elektronická komunikace uskutečňuje;
– neobsahuje platnou adresu, na kterou může adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si již nepřeje, aby mu byla nadále zasílána obchodní sdělení od zasilatele.